Internationell skola i Västerbergslagen!

En enig direktion fattade den 1 juni 2022 beslut om att VBU går vidare med ansökningar om internationell skola!

“Jätteroligt, det här kommer bli ett lyft för hela regionen” säger Yvonne Persson, direktionens ordförande. Beslutet i sin helhet lyder;

Direktionen ger VBU i uppdrag att som huvudman för en internationell skola ansöka om tillstånd att;

 • bedriva grundskola (F-9) enligt svensk läroplan med undervisning på engelska 50 % av tiden och svenska 50 % av tiden
 • bedriva gymnasieskola enligt internationell läroplan IB (International Baccalaureate)

Båda ansökningarna ska gälla med start läsåret 2023/24.

Direktionen föreslår vidare att kommunfullmäktige i Ludvika uppdrar åt Social- och utbildningsnämnden i Ludvika att bistå VBU till en hållbar lösning för den internationella skolan på grundskolenivå och möjliggöra för start läsåret 2023/24.

“Det är oerhört viktigt att VBU har nära samverkan med grundskolorna i Ludvika och Smedjebackens kommuner för att nå en skola som faller hela regionen till gagn på bästa tänkbara sätt. Vi ser fram emot att inleda det samarbetet” säger utredarna Mikael Johansson och Göran Törnqvist som också tillägger att det är viktigt med förankring och transparens som genomsyrar hela organisationen gällande den internationella skolan.

Utredningen har utöver bland annat informationsinhämtande och studiebesök även innefattat en intresseundersökning bland vårdnadshavare till barn i de båda kommunerna. Resultatet förvånade utredarna: “Vi visste genom Samarkand och de större företagen i Västerbergslagen att det finns ett stort intresse för internationell skola, men att det var av den här digniteten var lite smått överrumplande för oss” säger utredarna Johansson och Törnkvist.

Av de ca 740 vårdnadshavare som besvarade enkätundersökningen har 64 % angett intresse för en internationell skola och 76 % för en skola där undervisningen följer den svenska läroplanen men ges på engelska viss del av tiden. Sammantaget handlar det om mer än 800 barn, och intresset är störst för de yngre eleverna.

Nästa steg i processen handlar nu om att skicka in erforderliga ansökningar till Skolinspektionen och att sätta organisationen för det fortsatta arbetet. Målsättningen är att starta upp verksamheten höstterminen 2023. “Det är viktigt med en tydlig struktur som både föder engagemang och transparens och som samtidigt ger ordning och reda i arbetet” säger Mikael Fältsjö, förbundschef på VBU.

Förslagsvis kommer en operativ arbetsgrupp, bestående av bland annat verksamhetschefer för VBU och för grundskolorna i Ludvika och Smedjebacken, tillsättas som tillsammans med utredarna fokuserar på att få driv i de operativa frågorna. Här ingår allt från att säkerställa kompetensförsörjning, elevhälsa och lokaler till att få klarhet i frågor om elevresor, skolmåltider och antagning. En grupp av ekonomichefer föreslås arbeta med att göra kostnadsberäkningar och analyser påverkan på nuvarande verksamheter. Vidare föreslås en styrgrupp bestående av VBU:s förbundschef och kommunens förvaltningschefer för skolverksamheten ansvara för att fatta nödvändiga beslut i processen och att driva hela arbetet framåt. Slutligen kommer en referensgrupp att bildas som leds av utredarna. Referensgruppen är en sammansättning med företrädare från näringslivet, lärarna och lärarfacken från båda kommunerna. De deltar med sin kompetens, gör inspel och fungerar som bollplank från respektive profession.

Utredarna vill samtidigt passa på att tacka alla som bidragit till utredningen och tack till vårdnadshavare och företag som tagit sig tid att besvara enkäten.

Tillsammans skriver vi skolhistoria i Västerbergslagen! Tillsammans är vi starkast!

*på fotot: Marina Nogueira, Athammal Jayaprakash, Göran Törnkvist och Rosana Månsson som del av arbetsgrupp på VBU som var involverad i utredningsprocess; utredare Mikael Johansson och läraren Jenny Jansson saknas på fotot.

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer