Ellära 1

Undervisningen i ämnet ellära ska syfta till att eleverna utvecklar färdigheter i att mäta och beräkna elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem med belastningar av olika slag. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka och avhjälpa fel i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förståelse av hur ledningsbundna störningar uppkommer samt deras verkan på elsystemet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om säkerhetsfrågor och om bestämmelser och standarder inom elområdet.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att praktiskt utföra mätning och beräkning av elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar samt i trefassystem. Den ska också bidra till att eleverna ges möjlighet att praktiskt söka och avhjälpa fel med hjälp av scheman, ritningar, mätinstrument och övrig utrustning.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Ledare, halvledare och isolatorer.
  • Elektriska storheter i lik- och enfasväxelströmskretsar.
  • Grundläggande principer för motorer, generatorer och transformatorer samt för överföring av elenergi.
  • Elektrisk serie och parallell koppling.
  • Lik- och enfasväxelström.
  • Elektriska och magnetiska fält.
  • Elektromagnetisk kompabilitet (EMC), övertoner och faskompensering.
  • Resistiva, induktiva och kapacitiva kretsar.
  • Olika mättekniker samt metoder för att analysera mätvärden och utföra felsökning och felavhjälpning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för lik- och enfasväxelströmskretsars uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på kretsar och elsystem. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur störningar i elsystemet uppstår och vilken verkan de har på elsystemet.

Eleven utför i samråd med handledare elektriska mätningar på lik- och enfasväxelströmskretsar. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en enkel riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför i samråd med handledare enkla beräkningar. Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför i samråd med handledare dessa åtgärder. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för lik- och enfasväxelströmskretsars uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på kretsar och elsystem. Dessutom redogör eleven utförligt för hur störningar i elsystemet uppstår och vilken verkan de har på elsystemet.

Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på lik- och enfasväxelströmskretsar. Inför arbetet väljer eleven med viss säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare beräkningar. Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med viss säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för lik- och enfasväxelströmskretsars uppbyggnad och funktion samt för olika belastningars inverkan på kretsar och elsystem. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur störningar i elsystemet uppstår och vilken verkan de har på elsystemet.

Eleven utför efter samråd med handledare elektriska mätningar på lik- och enfasväxelströmskretsar. Inför arbetet väljer eleven med säkerhet lämpliga mätmetoder och mätinstrument. Dessutom gör eleven en välgrundad riskbedömning och anpassar vid behov mätningen efter den. Eleven utför efter samråd med handledare avancerade beräkningar. Utifrån resultaten av mätningarna och beräkningarna föreslår eleven med säkerhet lämpliga åtgärder för att avhjälpa fel i elsystemet. Eleven utför efter samråd med handledare dessa åtgärder. Arbetet utförs på ett sätt som är säkert för eleven själv och andra samt utifrån bestämmelser och standarder inom elområdet.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Här kan du göra en intresseanmälan för din kundanpassade elutbildning uppstart fredag den 10:e mars.