Kurser

Introduktion, 10 YH-poäng

Kursens mål är att ge den studerande förberedande kunskaper om hur naturen är uppbyggd, de samspel som ligger till grund för naturliga processer samt vilken påverkan de vanligaste miljöproblemen har på naturen och dess processer. Kursen ger också kännedom om naturliga och mänskligt påverkade kretslopp.

Marklära och geologi, 25 YH-poäng

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om geologi och de processer som styr bildandet och återbildandet av det fasta materialet. Vidare skall den studerande förstå vilken betydelse marken och det lösa materialet har, samt hur detta påverkar förekomst och spridning av näringsämnen och föroreningar.

Hydrologi, 15 YH-poäng

Hydrologi är läran om vattenförhållandena på jorden. Kursen ger fördjupad kunskap om vattnets roll i naturen, om mark-, yt- och grundvattnets bildning och förekomst samt kunskap om spridning och mätning av vatten.

Mark- och miljökemi, 40 YH-poäng

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om den roll som kemiska processer spelar i marken och miljön. Kursen presenterar både storskaliga miljökemiska processer liksom de för marksanering viktiga markkemiska processerna.

Statistik och databearbetning, 15 YH-poäng

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper i de vanligast förekommande statistiska begreppen samt dess tillämpning. Vidare syftar kursen till att ge en fördjupad inblick i användandet av kalkylprogram för utvärdering av större datamängder.

Kartor och tillämpningar, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att ge kunskaper i hur olika kartor används inom efterbehandling av förorenade områden. Kunskap om hur kartor och projiceringar används, samt dess tillämpning i form av handburen GPS och användning av digitala verktyg, såsom geografiska informationssystem (GIS).

Miljöfarliga ämnen, 25 YH-poäng

Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om de vanligaste miljöfarliga ämnenas egenskaper, ursprung, förvandling och rörelse genom olika matriser. I kursen ingår en presentation av metoder för att kvantifiera och värdera deras farlighet utgående från både kemisk och toxikologisk testning, samt användandet av generella och platsspecifika riktvärden på förorenade områden.

Arbetsmiljö och säkerhet, 10 YH-poäng

Kursens mål är att ge den studerade kunskap om de risker som finns med arbete på förorenade områden, samt hur dessa risker kan undvikas eller minimeras. Kursen ger insikt i existerande skyddsutrustning och skyddsklasser samt under vilka förutsättningar dessa kan användas. Dessutom ges möjlighet att ta ett SSG-pass. Inom kursen ska den studerande göra en arbetsmiljöplan, som en förberedelse inför sin kommande LIA-period.

Provtagningsmetodik och -strategi, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att ge den studerande den kunskap och praktik som krävs för att utföra provtagning i olika medier så att kvalitetssäkring upprätts i hela provtagnings- och analyskedjan. Kursen ger en inblick i tillgänglig provtagningsutrustning och olika provtagningsmetoder för förorenad mark och vatten, samt aktuella felkällor. Den studerande skall också tillägna sig kunskap om hur planeringsarbetet innan en provtagning går till, tillgängliga strategier, val av provtagningsmedier och upprättande av provtagningsplan.

Fältvecka, 5 YH-poäng

Kursen syftar till att ge de studerande praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaper som erhållits i kursen provtagningsmetodik och -strategi. Kursen innehåller genomgång och praktik av vanligt förekommande provtagningsmetoder för jord och grundvatten. Vidare innehåller kursen genomgång av kvalitetsarbete inom provtagning samt hur detta går till i praktiken.

Lärande i arbete, LIA 1, 50 YH-poäng

Kursens mål är att ge de studerande möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som erhållits under första delen av utbildningen. I kursen ska den studerande få möjlighet att prova på och ta del av olika arbetssituationer som är relevanta för marksaneringsbranschen, t ex provtagning, utvärdering eller inventering.

Saneringsmetodik, 35 YH-poäng

Kursens mål är att ge en övergripande bild av hur arbetet med förorenade områden går till i Sverige, från identifiering och riskbedömning till åtgärd. Kursen skall ge kunskaper om hur riskbedömning används för att besluta om åtgärdsbehov och val av saneringsmetod. Vidare skall kursen ge teoretiska kunskaper om de naturvetenskapliga principer som används vid de vanligast förekommande saneringsteknikerna. Kursen skall ge den studerande kunskap om teorin bakom fysikaliska/kemiska/biologiska principer, som utnyttjas vid respektive saneringsteknik och vilka egenskaper hos mark respektive förorening som styr teknikvalet.

Miljölagstiftning, 20 YH-poäng

Kursens mål är att ge den studerande en översikt av svensk miljö- och vattenlagstiftning, samt ha inblick i den internationella kontexten. Dessutom skall kursen ge fördjupade kunskaper om de delar av miljölagstiftningen som är specifikt inriktade mot arbete med förorenade områden.

Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng

Kursens mål är ge kunskap om de lagar och regler som styr bygg- och infrastrukturprojekt, t ex AMA och allmänna bestämmelser. Vidare skall kursen ge kunskap om PBL, offentlig upphandling samt hur ett upphandlingsförfarande går till i praktiken.

Förvaltningsrätt, 15 YH-poäng

Förvaltningsrätt är de lagar och förordningar som styr hur myndigheter arbetar och involverar t ex förvaltningslagen och kommunallagen. Eftersom mycket av det arbete som bedrivs inom förorenade områden är under kommunal tillsyn eller med kommunen som huvudman, så behövs en förståelse för vilka spelregler som finns för de kommunala aktörerna inom branschen.

Projektledning och ekonomi, 20 YH-poäng

Att ge grundläggande kunskaper inom projektplanering, såsom genomförande, uppföljning och rapportering av projekt. Kursen syftar specifikt till att visa rollfördelning och arbetsgång vid arbeten med förorenade områden, samt kunna räkna på omfattning av en saneringsinsats. Kursen inkluderar också kännedom om hur riskkommunikation och kvalitetssäkring inom efterbehandlingsprojekt går till.

Lärande i arbete, LIA 2, 65 YH-poäng

Kursens mål är att ge praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaper som erhållits under hela utbildningen. I kursen ska den studerande få möjlighet att prova på och ta del av olika arbetssituationer som är relevanta för marksaneringsbranschen, t ex provtagning, utvärdering eller inventering.

Examensarbete, 30 YH-poäng

Den studerande skall genomföra ett projektarbete där de inom utbildningen tillägnade kunskaperna omsätts i en egenförfattad uppsats. Arbetet görs med fördel i samarbete med något externt företag eller myndighet. Ledningsgruppen ger sitt utlåtande om projektarbetet och projektplanen för att säkerställa projektarbetets relevans för utbildningen. Arbetet redovisas muntligt inför representanter för ledningsgruppen.