GDPR

Vi är måna om integriteten hos de personer som har kontakt med Västerbergslagens utbildningsförbund och vi följer Dataskyddsförordningen - GDPR.

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Du ska veta vilka uppgifter som vi hämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Det är General Data Protection Regulation (GDPR) – EU:s Dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. I jämförelse med den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL) är skyddet och rättigheterna starkare för de personbehandlingar som görs, samtidigt som skyldigheterna är större för de bolag som hanterar personuppgifter. För Västerbergslagens utbildningsförbund gäller GDPR tillsammans med övrig relevant lagstiftning som reglerar vår verksamhet.

Länk till Datainspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen?

Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen dvs. direktionen för Västerbergslagens utbildningsförbund som därmed är ytterst ansvarig för organisationens behandling av personuppgifter. Västerbergslagens utbildningsförbund benämns i resterande del av dokumentet som VBU.

Vilka personuppgifter hanterar VBU?

VBU är en myndighet med utbildningsuppdrag. Det innebär ett ansvar att kunna följa upp och dokumentera vilka kvalifikationer du som elev/student besitter under och efter en utbildning. Det innebär att vi måste hantera personuppgifter såsom namn, personnummer, adress, klasstillhörighet, betyg, frånvaro, vårdnadshavare, mm. Även hälsotillstånd kan finnas med i hanteringen. Alla personuppgifter som behandlas finns dokumenterade i en registersammanställning.

För personal inom VBU hanterar vi de personuppgifter som åläggs en arbetsgivare.

Särskilt om telefoni

Västerbergslagens utbildningsförbund samlar in och lagrar viss information om inkommande och utgående samtal till Västerbergslagens utbildningsförbund. De uppgifter som lagras är vilka nummer som ringer till och från Västerbergslagens utbildningsförbund, datum och tidpunkt samt samtalslängd.
Den information som lagras används för att följa upp och utveckla Västerbergslagens utbildningsförbunds telefonihantering. Informationen sparas två hela kalender år framåt.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Som utbildningsanordnare behandlar vi dina personuppgifter på laglig grund. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna genomföra vårt uppdrag.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Uppgifterna sparas så länge vi behöver dem för uppfylla våra åtaganden och gallras enligt gallringsregler. Ibland kan vi behöva spara en del uppgifter längre beroende på lagar och förordningar eller för möjligheter till omprövning.

Vissa uppgifter kommer vi även att spara för att använda i statistik. Dessa uppgifter anonymiseras i första hand eller, där det inte är möjligt, enbart görs tillgängliga för ett fåtal medarbetare. VBU följer arkivlagens rekommendationer som är överordnad gallringsreglerna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas av VBU. En gång/år har du möjlighet att få ett registerutdrag på vilka personuppgifter som behandlas av VBU. Du har även rätt att få uppgifter som är felaktiga, rättade. Om du har lämnat personuppgifter i samtycke har du rätt att få dem raderade. Det är ditt ansvar upphäva samtycket och begära radering.

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter fel, kan du klaga hos oss eller till ansvarig tillsynsmyndighet - Datainspektionen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

För oss är skyddet av dina personuppgifter viktigt och en del i vårt dagliga arbete. I vårt säkerhetsarbete utbildar vi våra medarbetare i proaktivt tänkande, säkerhetsmedvetet agerande och att från början bygga in skydd av personuppgifter. Vi utformar våra processer, IT-system och infrastruktur så att säkerhetsrisker hanteras och att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Bland annat följer vi grundläggande principer för att minska risken;

  • Vi hanterar inte fler uppgifter än vi behöver och vi sparar inte uppgifter längre än vi behöver
  • Vi begränsar åtkomsten till enbart de som har ett behov
  • Vi skyddar uppgifterna så att de inte hanteras fel

Kontakta oss

Om du vill utnyttja dina rättigheter eller har frågor om hanteringen av dina uppgifter kan du kontakta oss genom personuppgiftsansvarig, personuppgiftsansvarig@vbu.ludvika.se

Dataskyddsombud

VBU:s dataskyddsombud, Christer Granqvist, har till uppgift att kontrollera att VBU behandlar personuppgifter i enlighet med lagar och regler. Om du har synpunkter som du vill att dataskyddsombudet får kännedom om så kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@vbu.ludvika.se