Kurser

Utbildningens huvudmoment beskrivs nedan.

Processteknisk grundkurs, 20 Yh-poäng

Kursen skall skapa grundläggande kunskaper om bryggeriteknologi med tyngdpunkten lagd på bryggprocessens olika delar, råvarukunskap, hygien och rengöring, logistik, vattenbehandling samt den lagstiftning som reglerar verksamheten. Kursen skall även ge insikter i marknadsavdelningarnas arbete med produktinformation och om den konkurrenssituation som präglar branschen. Vidare ges en orientering om dagens alkoholpolitik och skattelagstiftning i Sverige. Kursen berör också hur olika bryggerier är uppbyggda organisatoriskt och de olika avdelningarnas funktioner.

Tekniskt anpassad matematik, 20 Yh-poäng

Kursen skall ge deltagarna de grundläggande matematiska kunskaper som behövs inom den tekniska sektorn och för fortsatta studier. Kursen ger också de förkunskaper som krävs för de efterföljande kurserna i tappningsteknik och styr- och reglerteknik. Kursen innehåller avsnitt med bl.a. trigonometri, numerisk räkning, algebra och funktioner.

Bryggeriteknologi/kemi, 80 Yh-poäng

Kursen skall ge fördjupade kunskaper i bryggeriteknologi med tyngdpunkten lagd på råvaror, mältnings-, brygghus-, jäsnings-, filtrerings- och lagringsarbete med energibesparande och miljöanpassade arbetsmetoder. Kursen skall skapa förutsättningar för att under lärande i arbete kunna aktivt medverka framförallt i brygghus, jäs-/lagerkällare och filterrum. Kursen ger kunskap om de styrande parametrarna under dryckestillverkning såsom tider, temperaturer, pH, enzymers verkan, nedbrytning, oxidering etc. Kursen behandlar även laboratoriets provtagnings- och analysarbete. Förutom rent teoretiska avsnitt kommer även praktisk anpassning av förvärvade kunskaper att ske genom kontakter med branschfolk. Ett moment i kursen blir också att beräkna, skapa recept samt brygga och framställa öl i pilotbryggeri.

Mikrobiologi/hygien, 20 Yh-poäng

Kursen skall ge både grundläggande och specifika kunskaper i mikrobiologi med särskild fokusering på mikroorganismer – bakterier, mögelsvampar, jästsvampar mm. Kursen skall även ge kunskaper om vattenbehandling, -analyser och -rening.

Kursen skall ge kunskaper om mikroorganismernas livsbetingelser och bekämpning, liksom vikten av personlig hygien och rengöring vid produktion av livsmedel. Kursen skall skapa insikter om vikten av rengöringsarbete genom hela tillverkningsledet, samt ge kunskaper om det arbete som utförs vid laboratoriet för att befästa bryggeriets kvalitetskrav. Sensorisk analys ingår som en viktig del med avseende på smak och felsmaker, karaktär, färg, skumfasthet, bornering mm. Kursen belyser även de kemiska hälsorisker som kan finnas inom hela bryggeriindustrins verksamhetsområde och de insatser som görs för att minimera eller eliminera dessa risker.

Styr- och reglerteknik, 20 Yh-poäng

Kursen ger möjlighet till konkreta kunskaper för igångsättning och drift av halv – och helautomatiska styrsystem inom industrin. I kursen ges även kunskaper av stor vikt för att förstå och använda styrteknik i praktiken. Kursen ger även kunskaper inom industriell automation med tonvikt på PLC, systemtänkande och programmering.

Kvalitetsteknik, 10 Yh-poäng

Kursen skall ge en samlad bild av det kvalitetsarbete som kännetecknar bryggeribranschens och andra industriers olika delar. Kursen skall ge deltagarna kunskaper om kvalitetsteknik från kundbehov till praktisk användning.

Kvalitet/Miljö/Säkerhet, 10 Yh-poäng

Kursen skall ge de studerande en samlad bild av kvalitet- och Livsmedelssäkerhet som förekommer inom bryggeribranschen. Studenterna skall få en övergripande och djupare inblick i de olika livsmedels säkerhetsriskerna som kan förekomma inom bryggeri och dryckestillverkning generellt och hur man kan hantera dessa. studenterna skall även känna till de olika aspekterna på yttre miljö som förekommer inom bryggeribranschen. Deltagarna skall bli bekanta med olika kvalitetsstandarder, deras tillämpning och uppbyggnad

Tappningsteknik/underhållsteknik, 35 Yh-poäng

Kursen ger kunskaper i tappningsteknik som är förutsättningen för en ökad insikt i, och förståelse av, flödet i produktionsprocessen inom öl-, bordsvatten- och läskproduktion. Kursen ger en detaljerad beskrivning av tappningsmomentet med fokus på glas-, PET, aluminiumburk samt fattappning. Vidare hanteras övriga moment såsom sköljning, avsyning, förslutning, pastörisering, etikettering, kvalitetskontroll, paketering och palletering. Kursen ger en orientering i de olika faktorerna som påverkar vid val av produktionslayout med fokus på produktkvalitet, bemanningseffektivitet, intern logistik, m.m. Rutiner och utrustning som ligger till grund för en god hygien och rengöring ingår som ett viktigt moment i kursen ur produktkvalitetsperspektiv.

Branschrepresentanter kommer att ge en orientering i systembaserade metoder för underhållsteknik med fokusering på kapacitetsutnyttjande, kostnadseffektivitet, periodiskt och förebyggande underhåll. Vidare ges en orientering i vanligt förekommande metoder vid effektivitetsmätning samt fastställande av verkningsgrad för tappningslinjer.

Försörjningsmedia, 20 Yh-poäng

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i hur olika media används och transporteras inom en anläggning. Mer specifikt ska kursen belysa mediadistribution inom framförallt brygg- och tappningsprocessen, d.v.s. hur generering och tillämpning av olika media är arrangerad för att säkerställa att media av rätt volym och kvalitet levereras till de olika mediakonsumenterna inom anläggningen. Kursen ska även behandla kontrollprinciperna som tillämpas vid distribution av olika mediaslag samt utrustningens huvudkomponenter. Med försörjningsmedia avses i huvudsak; ånga, hetvatten, processvatten, kyla, CO2, tryckluft och elektricitet.

Lärande i arbete (LIA), 65 Yh-poäng

Lärande i arbete skall ge de studerande möjlighet till fördjupning och tillämpning av kunskaper från de genomgångna delkurserna i utbildningen. Veckorna delas in i olika perioder fördelade under hela utbildningstiden. Lärande i arbete har under första terminen som delmål att lära känna branschen och de arbetsplatser dit utbildningen förläggs. Efter genomgången LIA- period sker redovisning av inhämtade kunskaper/erfarenheter skriftligt. Redovisningen skall ge en god bild av arbetsplatsernas arbetsorganisation och produktionssätt relaterat till utbildningens teoretiska delar. Lärande i arbete har under andra terminen som delmål att ge de studerande en möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna som inhämtats under kursen i bryggeriteknologi/kemi. Efter genomgången LIA-period sker en fördjupad redovisning av inhämtade kunskaper/erfarenheter från praktikplatsen. Lärande i arbete under utbildningens sista termin har fokus på tappningens och maskinunderhållets betydelse för produktkvalitet och verksamhetens övergripande effektivitet. Vidare ska de studerande orientera sig i praktikplatsens tillämpning av olika media inför utbildningens sista delkurs i mediaförsörjning. Efter genomgången LIA-period sker en sammanfattande redovisning av kunskapsinhämtningen från samtliga LIA- perioder i en skriftlig rapport.

Examensarbete

Kursens syfte är att de studerande får göra fördjupningsstudier inom ett område, som med fördel väljs ut i samarbete med LIA-handledare och ledningsgruppen. Den studerande får omsätta teorier i praktisk handling och får kunskap om informationssökning, rapportskrivning och tillämpning av källkritik. Målet med kursen är att de studerande planerar, genomför och redovisar ett projekt inom branschen