Inackorderingstillägg

Bidraget kan sökas av elever i gymnasieskolan. Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste skaffa ett boende på skolorten.

Vem kan få inackorderingstillägg?

Om du går i gymnasiet på annan ort kan du få inackorderingstillägg om du på grund av lång resväg måste vara inackorderad på skolkorten. För att få inackorderingstillägg ska du:

 • vara folkbokförd i Ludvika eller Smedjebackens kommun
 • gå i kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning
 • vara förstahandsmottagen eller gå riksrekryterande utbildning
 • vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
 • ha en resväg mellan hemorten (folkbokföringsadress) och skola som är minst 44 kilometer
 • studera på heltid och ha rätt till studiehjälp
 • vara inackorderad på studieorten eller i dess närhet
 • inte samtidigt få resebidrag

Om du folkbokför dig på din boendeadress på skolorten räknas det som eget boende och du har därmed inte rätt till inackorderingstillägg.

Studier utomlands berättigar inte till inackorderingstillägg.

Du som studerar på en fristående skola eller folkhögskola kan ansöka om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Observera att alla utbildningar inte berättigar till inackorderingstillägg. Mer information finns på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Gymnasieelever

Inackorderingstillägget söks varje läsår och beviljas för ett normalt läsår, 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid.

 • Kopia på hyresavtal för aktuell inackorderingsadress (boende på skolorten) ska bifogas ansökan
 • Inackorderingstillägg betalas ej ut för kortare tid än en månad
 • Inackorderingstillägg kan sökas retroaktivt för innevarande termin
 • Om du har beviiljats inackordering har du inte rätt till skolkort eller kontant ersättning
 • Ansökan ska ha inkommit senast 17 december för höstterminen och 20 maj för vårterminen

Lång resväg

Du har endast rätt att få inackorderingstillägg om reseavståndet från folkbokföringsadressen till skolan är minst 44 kilometer. Beroende på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan, beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:


Avstånd km

Kr/mån

44-125 km

1 750 kr

över 125 km -

1 848 kr

Besvärlig resväg

Om reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är mindre än 44 kilometer kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst 2,5 timmar per dag, ”port till port” med kollektivt färdmedel. Tillägget beviljas då med det lägsta månadsbeloppet.

Val av inackorderingsort

För att du ska beviljas inackorderingstillägg ska ditt boende (inackorderingen) ligga som mest 20 kilometer från skolan och restiden ska vara under två timmar.

Inackordering på hemorten

Inackorderingstillägg kan även beviljas om du genom socialnämndens försorg inte längre bor i föräldrahemmet på grund av sociala skäl. Bifoga i så fall ett intyg från sociala myndigheter eller skolkurator som visar att social myndighet medverkat. Inackorderingstillägg beviljas då med det lägsta beloppet.

Skolans rapportering

Varje månad lämnar skolan rapport om bland annat studieavbrott, studieomfattning, frånvaro längre än 14 dagar som inte beror på sjukdom samt uppgift om lärlingslön eller annan liknande ersättning. Den som då inte har rätt till inackorderingstillägg får inte någon utbetalning.

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som antingen har lämnats i ansökan eller av skolan. I nedanstående fall är den studerande ej berättigad till inackorderingstillägg.

För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan görs till skolan eller din hemkommun enligt nedan.

Anmälan skall göras om du:

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattningen
 • får lärlingslön eller motsvarande ersättning
 • får ändrade familjeförhållanden (t.ex. flyttar hem igen)
 • får utbildningsbidrag från AMS
 • får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun
 • är föremål för kriminalvård
 • gör militärtjänst
 • skriver dig på inackorderingsorten eller byter inackorderingsadress

Utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller dig själv om du är myndig. Inackorderingstillägget betalas ut sista bankdagen i månaden. Utbetalning sker från Region Dalarna via Swedbank. Kontakta din bank om du har frågor.

Ansök om inackorderingstillägg

Du ansöker om inackoderingstillägg via vår E-tjänst

Hur man överklagar beslut

Den som inte är nöjd med VBU:s beslut, kan överklaga det. Skicka din överklagan till den som fattat beslutet inom tre veckor räknat från den dag en blivit delgiven beslutet. Ta med följande:

 • Vilket beslut är det som överklagas
 • Vilken ändring av beslutet begärs
 • Datum för beslutet
 • Personnummer på den beslutet avser
 • Adress för den beslutet avser
 • Om du är myndig skall du själv underteckna överklagan, annars ska din vårdnadshavare skriva under.