Fallskydd m Räddning (V.2)

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga för er som ska jobba på höga höjder med personligt fallskydd.

Personligt fallskydd räddar liv men är också förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Till det behövs utbildning. Kursen har ställts samman för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (3 kap. 3 §).

När det gäller bygg- och anläggningsarbete ska samordnaren på arbetsplatsen (Byggarbetsmiljösamordnaren -BAS P/U) i alla skeden i arbetet förebygga risker, olyckor och ohälsa. Det betyder att personen/personerna som är ansvarig ska beakta arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Arbetsledningen som leder arbetet ska förmedlat detta vidare till alla på arbetsstället.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, om det finns kemiska risker eller exempelvis risker för dålig ergonomi.

Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd. Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
(Gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018. Efter det styrs det av EU-förordningen 2016/425)

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2000:6 Mast- och stolparbete

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar

Praktiska delen: 2-6 timmar.

Detta utbildningsbevis bör repeteras efter ca. 3 år.

Välkommen att prova våra utbildningar!