Kurser

Introduktion, 10 YHp

Under kursen blir studenten insatt i hur utbildningen kommer att bedrivas vid VBU och hur vi använder olika IT-verktyg för att på ett så bra sätt som möjligt bedriva distansstudier. De får lära sig att använda konferenssystemet som används vid seminarier och föreläsningar på distans samt bli bekanta med studieplattformen. Under kursen får studenterna, förutom en introduktion i VA-området, även kunskap om studieteknik, former för rapportskrivning och källkritik.

Geologi och hydrologi, 15 YHp

Kursen ger kunskaper om geologiska och hydrogeologiska processer och dess betydelse för kvalitet på grund- och ytvatten samt fördjupade kunskaper om vattnets kretslopp. Utöver detta får den studerande kunskaper om hur olika jord- och bergarter kan påverka vattenkvaliteten. Kursen behandlar även skillnader vid bildning, förekomst och produktion av dricksvatten från ytvatten respektive grundvatten.

Kemi och mikrobiologi, 20 YHp

Kursen ger fördjupade kunskaper i verksamhetsanpassad kemi och mikrobiologi. Studenten får kunskap om mikroorganismer och deras förekomst i naturen, främst i VA-miljö. Kursen ger kunskap om biokemiska processer och hur dessa kan störas genom samhällets aktiviteter och användande av kemikalier. Studenten introduceras i analytisk kemi, vilket ger kunskaper om hur mätningar och kontroller utförs för att på ett säkert och effektivt sätt får en funktionell process på ett VA-verk.

Processteknik avloppsreningsverk, 30 YHp

Kursen behandlar principerna för hur avloppsreningsverk är uppbyggda och de olika reningstekniker som tillämpas. Den studerande får för området anpassade kemiska och mikrobiologiska kunskaper samt fördjupade kunskaper om processteknik och de olika reningsstegen: mekanisk, biologisk och kemisk rening. På så sätt skapas en förståelse för de processer som sker från det att avloppsvatten kommer in till verket tills dess att godkänt vatten släpps ut.

Dricksvattenteknik, 30 YHp

Kursen ger studenten ingående kunskaper i olika arbetssätt för säker dricksvattenproduktion genom upprättande av skyddsområden, HACCP och säker drift. Kursen ger även kunskap om hur ett vattenverk fungerar samt hur man säkerställer och övervakar de olika processerna för att producera och rena dricksvatten. Kursen ger insikt i både ytvattenrening och grundvattenrening med, för området, anpassad kemi och mikrobiologi.

LIA 1, 35 YHp

LIA 1, den första praktikperioden, innebär att studenten fördjupar och tillämpar de teoretiska kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna.

Miljö- och vattenlagstiftning, 30 YHp

Kursen skall ge kunskaper om hur Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster styr VA-verksamheten och hur kommunal verksamhet jobbar ur juridisk synvinkel. De studerande lär sig att hitta i dessa lagrum och att tolka och använda sig av olika författningar, lagar, direktiv och beslut från EU-nivå till kommunal nivå.

VA-system, 40 YHp

Kursen ger kunskaper om VA-system som helhet och som en del av samhällsplaneringen. Dagvattenhantering är en viktig del av kursen och stort fokus ligger på olika lösningar för omhändertagande, rening samt dimensionering för att få förståelse för hur viktig en god VA-planering är och hur VA på ett bra sätt planeras i nya och växande samhällen. Studenten får även grundläggande dimensionering för dricksvatten- och avloppssystem samt hur man jobbar med säker dricksvattenförsörjning och planer för detta.

Styr- och reglerteknik 25 YHp

Kursen ger studenterna kunskap om verksamhetsanpassade och tillämpade kunskaper inom styr- och reglerteknik. Styrtekniken tar upp olika givare, ställdon och styrsystem samt grundläggande programmering. Reglertekniken tar upp teori, exempel från vatten- och avloppsreningsprocesser, reglermodeller för pumpteknik och praktiska övningar för att optimera en process. Sammantaget ger kursens olika delar en fördjupad kunskap i att hantera olika typer av styr- och reglersystem inom ett vatten- eller avloppsreningsverk.

LIA 2, 35 YHp

LIA 2, den andra praktikperioden, innebär att studenten fördjupar och tillämpar de teoretiska kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna.

Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen, 30 YHp

Kursen behandlar frågor om resurser ändlighet, energifrågor samt olika ämnens kretslopp och spridning i naturen. Studenten får lära sig om miljöfarliga ämnens ursprung, egenskaper och rörelse i olika medier och miljöer. Kursen ger även kunskaper om hur man upptäcker, spårar och förhindrar farliga ämnen spridning i VA-systemet och miljön, vilket i branschen kallas för uppströmsarbete.

Projektledning och ekonomi, 15 YHp

Kursen ger de studerande allmänna och för VA-området specifika kunskaper inom området projektledning. Här får studenterna insikt i vilka projektverktyg man behöver för att effektivt och professionellt ska kunna driva olika typer av projekt inom VA-området. De blir även insatta i arbetsgången och hur man jobbar enligt AMA samt med entreprenörer.

Valbar kurs, alt 1: Projektering, 20 YHp

Den studerande får i den här kursen fördjupade kunskaper i projektering där beräkningar och fördjupade materialkunskaper ingår samt grundläggande kunskaper i att använda digitala kartsystem.

Valbar kurs, alt 2: Biogas, 20 YHp

Studenten får i denna kurs fördjupade kunskaper om ett avloppsreningsverks processer och särskilt slamhantering och biogasproduktion. Man jobbar med säkerhetsfrågan och de ansvarsområden som ligger på en person som är gasföreståndare vid ett avloppsreningsverk. Studenten som väljer denna fördjupning blir certifierad gasföreståndare vid godkänd kurs.

LIA 3, 55 YHp

LIA 3, den tredje och sista praktikperioden, innehåller fördjupning och tillämpning av de samlade kunskaper som inhämtats i utbildningens tidigare delkurser. Parallellt med LIA 3 kommer studenten att göra sitt examensarbete som med fördel kan sammanfalla med LIA 3 och göras i samarbete med praktikplatsen.

Examensarbete, 30 YHp

Kursen innehåller planering, genomförande och redovisning av ett projekt inom VA-branschen. Resultatet redovisas både i form av en rapport och en muntlig presentation för utbildningens ledningsgrupp.

Kolla på våra nya uppdaterade kurser som ingår i yrkeshögskoleutbildningen Miljö- och VA-teknik.