Kurser

Termin 1, v.33 2024 - v.1 2025:

Introduktion, 10 YHp

Den studerande ska genom kursen få en grundläggande allmänkunskap om VA-branschen i Sverige för att i sin framtida yrkesroll ha en övergripande uppfattning om VA-området att bygga vidare på. VA-områdets historia och hur branschen påverkar vår miljö kommer att behandlas för att skapa en förståelse för branschens nuläge och framtida utveckling.
Den studerande ska även lära sig att söka fakta och tillämpa källkritik för att bli redo att kunna lösa uppgifter i sin framtida yrkesroll. Även att skriva grundläggande, strukturerade, rapporter/dokument samt förmåga att arbeta i grupp är viktiga färdigheter i yrkesområdet.

Kemi och mikrobiologi, 20 YHp

Målet med kursen är att ge relevanta kunskaper om kemi och mikrobiologi som den studerande behöver kunna för att arbeta med vatten- och avloppsteknik. Det ingår också kunskap om mikroorganismer och dess förekomst i naturen, främst i VA-miljö och deras roll där.
Den studerande får kunskap om arbetsmiljöregler och säkerhet gällande kemikalier och mikroorganismer, som förekommer på VA-verken.

Processteknik avloppsreningsverk, 30 YHp

Genom kursen får de studerande kunskap om hur ett avloppsreningsverk är uppbyggt. De studerande får kunskap om olika reningstekniker och processer, biogasproduktion och metoder för slamhantering. Den studerande får för området anpassade och fördjupade kunskaper om processteknik för rening av avloppsvatten. Även en utblick internationellt mot framtida tekniker ingår för att följa med i utvecklingen inom området.
De studerande lär sig också att ta prov på avloppsvatten och slam.

Geologi och hydrologi, 15 YHp

Kursens syfte är att ge de studerande kunskaper om geologiska och hydrogeologiska processer samt fördjupade kunskaper om vattnets kretslopp.
Målet med kursen är att de studerande får insikt i hur olika berg- och jordarter kan påverka vattenkvaliteten. Kursen behandlar skillnader vid bildning, förekomst samt produktion av dricksvatten från ytvatten respektive grundvatten. Kursen ger även kunskaper som behövs för att kunna utföra vissa markarbeten säkert och effektivt.

Dricksvattenteknik, 30 YHp

Genom kursen får de studerande fördjupad kunskap om hur man producerar ett dricksvatten utifrån ett grund- eller ytvatten. Grundläggande tekniker och processer inom dricksvattenproduktion gås igenom. De studerande får även kunskap om hur man ska genomföra produktionen på ett säkert sätt utifrån livsmedelslagstiftningen, upprättande av skyddsområden och HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Även en utblick internationellt mot framtida tekniker ingår för att följa med i utvecklingen inom området.
I kursen ingår också att lära sig säkerställa produktionen genom provtagning på dricksvattnet.
Kursen ger även kunskaper om säkerhet vid arbete i slutna utrymmen och användande av personlig skyddsutrustning.

Termin 2, v.2 - v.22 2025:

LIA 1, 35 YHp

Kursens syfte är att de studerande ska få möjlighet att i praktiken fördjupa och använda de kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna. Målet med kursen är att ge erfarenhet och färdigheter inom den praktiska delen av VA-sektorn, ex. vattenverk, avloppsreningsverk eller ledningsnät.

Miljölagstiftning, 15 YHp

Kursens syfte är att de studerande ska förstå miljölagstiftningens uppbyggnad, dess olika delar och relevanta begrepp. Målet med kursen är att ge de studerande kunskaper inom den miljölagstiftning som knyter an till VA-verksamheten, tillståndsprocessen, miljötillståndets betydelse liksom egenkontroll och tillsyn.

Hållbar utveckling och miljöfarliga ämnen, 20 YHp

Kursens syfte är att behandla frågor om de globala målen, ett hållbart samhälle, resursers ändlighet, viktiga ämnens kretslopp i naturen likväl som skadliga ämnens förekomst i samhället och naturen.
Målet med kursen är att de studerande får lära sig om de globala målen, ett hållbart samhälle med hållbar och cirkulär VA, miljöfarliga och miljöstörande ämnens egenskaper, ursprung och rörelse genom olika miljöer. Kursen ger även kunskaper om hur man på ett effektivt sätt upptäcker, spårar och förhindrar farliga ämnens spridning i ett VA-system vilket i branschen kallas uppströmsarbete.

VA-system, 35 YHp

Kursens syfte är att ge kunskaper om VA-system som helhet och som en del av samhällsplaneringen samt att de studerande ska få förståelse för hur viktig en god VA-planering är i nya och växande samhällen.
Målet med kursen är att de studerande ska vara insatta i vilka material och metoder som är bäst, sett ur miljö- hållbarhets- och kvalitetsperspektiv. Dagvattenhantering är en viktig del av kursen och stort fokus ligger på att ge de studerande kunskaper om olika lösningar för omhändertagande, rening och klimatanpassning. Den studerande ska även bli insatt i hur man jobbar med att digitalt dokumentera information om ledningsnätet, samt läcksökning.

Termin 3, v.33 - v.52 2025:

Styr- och reglerteknik, 20 YHp

Kursens syfte är att ge studenterna kunskap om begrepp inom elteknik för att kunna förstå och tillgodogöra sig fördjupade, verksamhetsanpassade och tillämpade kunskaper inom styr- och reglerteknik.
Målet med kursen är att de studerande ska få en fördjupad kunskap i att hantera olika typer av styr- och reglersystem inom ett vatten- eller avloppsreningsverk.

LIA 2, 35 YHp

Kursens syfte är att de studerande praktiskt ska få tillämpa de kunskaper som inhämtats i de tidigare delkurserna.
Målet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om någon del av VA-branschens arbetsområden.
Studenterna ska, förutom att delta i arbetet på LIA-platsen, även i en enklare rapport redogöra för sin kunskapsinhämtning som redovisas för övriga kursdeltagare.

Vattenlagstiftning, 20 YHp

Kursens syfte är att de studerande ska förstå och kunna tillämpa reglerna i relevanta delar av vattentjänstlagen. Målet med kursen är att ge de kunskaper inom vattentjänstlagen som krävs för förståelse av VA-huvudmannens ansvar, rättigheter och skyldigheter.

Biogas, 25 YHp

Studenten som väljer denna fördjupning blir certifierad gasföreståndare. Den studerande får i denna kurs fördjupade kunskaper om ett avloppsreningsverks processer och särskilt slamhantering och biogasproduktion. Man jobbar med säkerhetsfrågor gällande biogasproduktion och de ansvarsområden som åligger en person som är gasföreståndare vid ett avloppsreningsverk.

Termin 4, v.1 - 21 2026:

Projektledning, 20 YHp

Kursens huvudmål är att ge dig som student förståelse för vad det innebär att leda och arbeta i projekt. Kursen fokuserar på verksamhetsanpassad projektledning utifrån verkliga VA-projekt och blandar teori och praktik utifrån exempel från verkligheten.

LIA 3, 55 YHp

Kursens syfte är att den studerande ska fördjupa och tillämpa de samlade kunskaper som inhämtats i utbildningens tidigare delkurser.

Examensarbete, 30 YHp

Kursens syfte är att de studerande får göra fördjupningsstudier inom ett område, som med fördel väljs ut i samarbete med LIA-handledaren. Den studerande får omsätta teorier i praktisk handling och får kunskap om informationssökning, rapportskrivning och tillämpning av källkritik. Målet med kursen är att de studerande planerar, genomför och redovisar ett projekt inom branschen.

Kolla på våra nya uppdaterade kurser som ingår i yrkeshögskoleutbildningen Miljö- och VA-teknik.