Betyg

På Skolverkets hemsida kan man läsa om betygssättning Länk till annan webbplats..

“Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Att sätta betyg är att bedöma med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven. Den här bedömningen gör läraren i slutet av en kurs eller i slutet av en termin. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygskatalogen och i betygsdokumenten. I kunskapskraven beskrivs vad som krävs för olika betyg. För betyget A, C eller E krävs att elevens kunskaper motsvarar beskrivningen av kunskapskravet i sin helhet.”

Läraren och eleven är oenig om betygssättning.

Om undervisande lärare kommer fram till ett betyg och eleven inte är enig i den bedömningen så tar man kontakt med rektor alternativt biträdande rektor för diskussion. Rektor kan inte ändra undervisande lärares betyg. Rektor kan ändra betyg om betyg skrivits in av misstag eller om underlag som borde ha varit med i bedömningen inte varit det.

Eleven kan erbjudas en medbedömare som bedömer det underlag som bedömts. Eleven kan för att höja sitt betyg göra en prövning alternativt läsa om kursen.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. För elever med äldre betyg har det dock i många fall varit smidigare att få ett slutbetyg eftersom vissa äldre kurser inte kan ingå i en gymnasieexamen. Under en övergångsperiod kan därför slutbetyg utfärdas enligt äldre regler. Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men förlängs nu till och med den 1 juli 2025. Därmed får elever som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier eller prövningar längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

Beställ betyg och kursintyg

Efter avslutad kurs registrerar vi ditt betyg. Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill ha utskrivna. Du beställer dina betyg och/eller kursintyg genom att maila till linda.forslin@vbu.ludvika.se. Handläggningstiden är mellan 2-5 dagar.

Under dina studier hos oss så dokumenterar din/dina lärare kontinuerligt de kunskaper du visar upp. Betyget som sätts ska spegla de kunskaper du har i slutet av kursen.